Regulamin Serwisu 'Biochemia Urody'


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r. i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Serwis Biochemia Urody za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu pod adresem www.biochemiaurody.com

Definicje:

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.)
Konsument - oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowie z Serwisem Biochemia Urody działa w celach niezwiązanych  z działalnością gospodarczą, handlową lub zawodową.
Serwis - oznacza  sklep internetowy Biochemia Urody, który jest własnością firmy: Biochemia Urody; NIP 662 112 86 10; REGON 240924646, zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Racibórz pod numerem Z/11526/2008 będącą jednocześnie właścicielem Strony Internetowej Serwisu.
Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Serwis Biochemia Urody prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.biochemiaurody.com        
Produkt - oznacza towar przedstawiony przez Serwis za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży na odległość.
Umowa sprzedaży na odległość - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Konsumentem a Serwisem. Umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Informacje ogólne:

1. Serwis Biochemia Urody (zwany dalej Serwisem) - jest sklepem internetowym działającym pod adresem www.biochemiaurody.com. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową akcesoriów oraz skonfekcjonowanych surowców i półproduktów kosmetycznych (zwanych dalej Produktami). Informacje o Produktach, Serwis zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu.
2. Kontakt z Konsumentem odbywa się drogą elektroniczną poprzez adres info@biochemiaurody.com
3. Serwis jest własnością firmy:
Biochemia Urody
ul. Matejki 1
47-400 Racibórz
NIP 662 112 86 10
REGON 240924646
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Racibórz
Numer rejestracji: Z/11526/2008

4. Zamówienia są realizowane na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.
5. Ceny Produktów oferowanych w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich – PLN. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Konsumenta, od wartości oraz wagi zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy zamówienia na Stronie Internetowej Serwisu w formularzu zakupów.
7. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) podany jest w formularzu zakupów przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta.
8. Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany cen Produktów oraz ich wycofania, o czym Konsument zostanie poinformowany na Stronie Internetowej Serwisu. Zmiany cen Produktów nie dotyczą zamówień wcześniej złożonych.
9. W rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 71, zawartość Serwisu nie stanowi oferty, ale zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

Składanie zamówień i ich realizacja:

1. Złożenie zamówienia w Serwisie Biochemia Urody jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę tylko za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu www.biochemiaurody.com, wypełniając formularz. W przypadku zamówień zagranicznych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres info@biochemiaurody.com
3. W celu złożenia zamówienia, Konsument powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz powinien mieć włączoną obsługę Java Script i obsługę plików Cookies.
4. Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dane zawierające: imię i nazwisko adresata, nazwę firmy jeśli jest wymagana w adresie wysyłkowym, adres wysyłkowy, numer telefonu oraz adres elektroniczny (e-mail) zamawiającego. Podając dane osobowe, Konsument potwierdza ich prawidłowość i prawdziwość.
5. Konsument składając zamówienie w Serwisie, czyli wypełniając formularz i klikając na przycisk "Zamawiam i płacę" składa ofertę kupna Produktów, czyli wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
6. Każda otrzymana przez Serwis oferta kupna jest potwierdzana drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres elektroniczny (e-mail) Konsumenta.
7. Brak listu elektronicznego (e-maila) potwierdzającego zamówienie w kilka minut po jego złożeniu, może oznaczać, że adres elektroniczny Konsumenta został podany nieprawidłowo lub zaistniały problemy techniczne. W takim przypadku Konsument proszony jest o kontakt z Serwisem Biochemia Urody drogą elektroniczną. Czytaj więcej >>
8. Do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość dochodzi po odebraniu przez Konsumenta listu elektronicznego (e-maila) potwierdzającego otrzymanie przez Serwis zamówienia złożonego przez Konsumenta.
9. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość nakłada na Konsumenta obowiązek zapłaty, zgodnie z kwotą 'Do zapłaty' określoną w elektronicznym potwierdzeniu złożenia zamówienia otrzymanym przez Konsumenta.
10. W przypadku wszelkich niejasności Serwis może dodatkowo potwierdzić zamówienie kontaktując się z Konsumentem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
11. Płatność za złożone zamówienie należy dokonać w formie przedpłaty, przelewem na podane w elektronicznym potwierdzeniu złożenia zamówienia konto bankowe. Dane konta bankowego >>
12. Serwis może anulować zamówienie, jeśli:
»
dane Konsumenta są niepełne lub nieprawidłowe,
» na życzenie Konsumenta, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane i przekazane do wysyłki.
13. Serwis może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość w przypadku braku wpływu należności na konto Serwisu w ciągu 7 dni roboczych (lub 3 dni w okresie promocji) od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień płatnych przelewem.
14. Dostawę zamówionych Produktów Serwis realizuje na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione Produkty są wysyłane pod adres wysyłkowy podany przy składaniu zamówienia.
15. Zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnym terminem realizacji, o którym Konsument jest uprzedzany przed złożeniem zamówienia. Termin realizacji jest wiążący w dniu złożenia zamówienia.
16. Umowa sprzedaży na odległość nie zostaje zawarta jeżeli z powodów wymienionych w p.12 zamówienie zostało anulowane.

Zwroty i reklamacje:

1. Serwis Biochemia Urody dostarcza zamówione Produkty bez wad, zgodne z ich opisem na stronie.
2. Serwis jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Reklamacje należy zgłaszać drogą eletroniczną na adres: info@biochemiaurody.com. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od zgłoszenia.
4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. ‘O prawach konsumenta’ art. 27 Konsument, który zawarł  Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni od daty odebrania Produktów, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art 34 ust. 2 i art 35. Prawo to dotyczy wyłącznie transakcji konsumenckich na osobę fizyczną, natomiast nie dotyczy transakcji w ramach działalności gospodarczej. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 art. 44 ust. 1).
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość Konsument musi w zachowanym terminie poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od tejże umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W celu złożenia oświadczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia jaki otrzymał drogą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość lub napisać własne oświadczenie i przesłać je drogą elektroniczną na adres info@biochemiaurody.com lub adres korespondencyjny Serwisu: Biochemia Urody ul. Matejki 1, 47-400 Racibórz.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu.
7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. ‘O prawach konsumenta’ art. 38, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
» w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
» w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
» w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
» w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Polityka prywatności i cookies:

1. Dane osobowe podawane podczas składania zamówienia w Serwisie Biochemia Urody, tj. imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu oraz adres elektroniczny są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, co uwzględnia:
» przesyłanie drogą elektroniczną informacji o statusie zamówienia,
» wysyłkę paczki na podany adres wysyłkowy uwzględniony na druku adresowym,
» wydanie paragonu lub faktury VAT,
» w szczególnych okolicznościach, takich jak: wydanie imiennego kuponu lub potrzeby kontaktu telefonicznego.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci dokonania zakupu.
3. Każdy Konsument zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.) ma prawo do modyfikacji i usuwania swoich danych, co należy zgłosić w formie listowej lub drogą elektroniczną (e-mail).
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych w internecie, Serwis Biochemia Urody stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL to system szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką na komputerze Konsumenta a serwerem Serwisu.
5. Prawidłowe działanie Strony Internetowej Serwisu biochemiaurody.com wymaga korzystania z plików cookies, zwanych ciasteczkami. Ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które zapewniają funkcjonalność strony oraz umożliwiają dokonywanie zakupów. Korzystając ze Strony Internetowej Serwisu biochemiaurody.com Konsument wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis Biochemia Urody plików cookies. Konsument może nie wyrazić zgody na zastosowanie plików cookies i zablokować taką opcję w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże będzie to się wiązać z nieprawidłowym działaniem Strony Internetowej Serwisu biochemiaurody.com
6. Serwis Biochemia Urody korzysta z trzech rodzajów plików cookies:
» Pliki cookies tymczasowe - usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,
» Pliki cookies trwałe - zachowywane na komputerze użytkownika po zakończeniu korzystania ze strony biochemiaurody.com,
» Pliki cookies podmiotów zewnętrznych.
7. Za zgodą Konsumenta dane osobowe mogą być zapisane w plikach cookies na komputerze użytkownika. Dzięki temu strona zachowuje preferencje i dane osobowe użytkownika podczas kolejnej wizyty. Opcja ta powinna być stosowana tylko w przypadku komputerów osobistych, w przeciwnym wypadku dane Konsumenta mogą być odczytane przez inne osoby korzystające z tego samego komputera.
8. Serwis Biochemia Urody korzysta z podmiotu zewnętrznego 4free.pl oraz facebook.com Konsument korzystając z tych stron podlega polityce prywatności właścicieli tychże stron.

Nota prawna:

1. Wszelkie materiały ( zdjęcia, receptury, instrukcje, teksty, logo itp.) zamieszczone na Stronie Internetowej Serwisu Biochemia Urody oraz przekazywane drogą elektroniczną są chronione prawami autorskimi. Można z nich korzystać,  kopiować i drukować, ale tylko na potrzeby własne. Kopiowanie i wykorzystywanie zawartych tu i w listach elektronicznych informacji dla celów publicznych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela Serwisu. 
2. Zdjęcia publikowane na Stronie Internetowej Serwisu są własnością właściciela Serwisu Biochemia Urody lub innych stron i zostały użyte za ich przyzwoleniem.
3. Nazwy firm, producentów i znaki towarowe, zostały wykorzystane na Stronie Internetowej Serwisu w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
4 . Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu NIE są wskazane do użytku wewnętrznego. Specyfikacje oferowanych Produktów mogą ulegać zmianom w dopuszczalnym w certyfikatach zakresie.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych Produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi na Stronach Internetowych Serwisu.
6. Serwis Biochemia Urody nie odpowiada za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych wiadomości na adres elektroniczny podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
7. Serwis Biochemia Urody nie odpowiada za błędy w obsłudze zamówienia powstałe w wyniku podania przez Konsumenta błędnych danych.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego.